Obchodné podmienky

1. Predávajúci a prevádzkovateľ
Obchodné podmienky a reklamačný poriadok bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Prevádzkovateľom a predávajúcim internetového obchodu na adrese https://krbyhoxter.sk/ je spoločnosť SVAROGUS s. r. o. so sídlom Roľnícka 2/B 831 07 Bratislava , IČO: 46306854, DIČ: 2023322532, IČ DPH: SK2023322532

Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

2. Ceny tovaru
Ceny u jednotlivého tovaru sú uvádzané vrátane DPH v zákonnej výške. U tovaru označeného ako Zľava alebo Výpredaj platí špeciálna znížená cena len do vypredania zásob tovaru alebo ukončenia platnosti. V prípade objednania tovaru za špeciálnu akciovú cenu, ktoré je už vypredané, bude o tejto skutočnosti zákazník informovaný čo najskôr. Predávajúci si vyhradzuje nedodať objednaný tovar v prípade, že dodávateľ zvýšil cenu tohto tovaru alebo je už vypredaný. V tomto prípade môže zákazník potvrdiť objednávku na tovar v novej aktuálnej cene alebo objednávku bez postihu stornovať. 

3. Spôsob platby
Platba za tovar je možné vykonať na dobierku v hotovosti pri odovzdaní objednaného tovaru, alebo vopred na základe zálohovej faktúry bankovým prevodom. Tovar musí byť uhradený maximálne do 30 dní od zaslania zálohovej faktúry, inak je objednávka považovaná za neplatnú. Pri platbe v hotovosti odovzdávate peniaze (kúpnu cenu) prepravcovi - vodičovi, ten Vám odovzdá potvrdenku o zaplatení, resp. faktúru.

4. Doprava
Tovar bude dodaný na miesto, ktoré uvediete vo svojej objednávke. Obvyklý čas doručovania je v pracovných dňoch od 8:00 hod do 17:00 hod. Prepravca by mal telefonicky avizovať dodanie 30 min - 1 hod vopred. Zákazník je povinný zabezpečiť v dohodnutý deň človeka, ktorý prevezme tovar (buď sám zákazník, alebo ním poverený človek). Zákazník sa môže s dopravcom dohodnúť na čase doručenia zásielky.

Nie je povinnosťou vodiča sťahovať zásielky do bytov, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Objednaný tovar rozvážame po území Slovenskej republiky. Tovar, ktorý Vám bude dodaný vo viditeľne poškodenom obale zásadne nepreberajte a vráťte ho prepravcovi a do prepravného listu vyznačte dôvod neprevzatia - "poškodená zásielka".
Upozorňujeme Vás, že momentom prevzatia tovaru (tj podpisom prepravného listu) na seba preberáte riziko za poškodenie tovaru pri preprave a nebude teda možné následne z tohto dôvodu tovar reklamovať. Chyby funkčnosti sú riešené v súlade so záručným listom.

5. Dodacia lehota
Dodacia lehota tovaru sa líši v závislosti na konkrétnej značke, modelu a dizajnovom prevedení. Niektoré modely sú bežné dostupné na sklade Predávajúceho, výrobcu alebo dovozcu, iné je nutné zadávať do výroby na zákazku. Aktuálnu dostupnosť bude overená po prijatí objednávky alebo na základe dopytu zaslané záujemcom o kúpu na náš e-mail svarogus@svarogus.sk alebo na tel. č. +421 904 880 250

Predávajúci však nemôže vždy zaručiť jej dodržiavanie, a to predovšetkým z dôvodov výpadku v dodávkach výrobcov a dovozcov objednaného tovaru, nedostupnosti tovaru u výrobcu alebo dovozcu apod. Dodávateľ sa však zaväzuje vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie čo najrýchlejšie a bezproblémové dodávky objednaného tovaru. O predĺženie dodacej lehoty bude predávajúci čo najskôr informovať zákazníka. Pokiaľ zákazník nebude súhlasiť so zmeneným termínom dodania, môže zákazník svoju objednávku bez postihu stornovať pri dodržaní podmienok storna ďalej uvedených v týchto obchodných podmienkach.

6. Odstúpenie od zmluvy - storno objednávky
Ak nedošlo ešte k prevzatiu tovaru, je kupujúci aj predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť kedykoľvek. Urobí tak prostredníctvom e-mailu, kde do predmetu uvediete - Storno objednávky a svoje meno a priezvisko, prípadne bydlisko a číslo objednávky.

Ak je tovar už expedovaný (ale nedodaný) a v tom momente odstúpi kupujúci od zmluvy, potom má predávajúci právo požadovať po kupujúcom úhradu prepravných nákladov a náhradu nákladov spojených s vybavením a expedíciou objednávky.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. V takom prípade je kupujúci povinný: (a) o tom najskôr riadnym písomným spôsobom informovať predávajúceho na adrese podľa článku 1. týchto Obchodných podmienok (b) potom nepoškodený a nepoužitý tovar zaslať na svoje náklady v pôvodnom obale a s predajnými dokladmi (okrem faktúry / dokladu o zaplatení) na adresu skladu predávajúceho: Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava. Ak sú tieto podmienky splnené, potom predávajúci vráti kúpnu cenu kupujúcemu na jeho účet do 30tich dní od spätného prevzatia tovaru.

7. Doklady a záručné listy
Záručná doba je 2 roky, pokiaľ nie je záručným listom stanovené inak. Záručný list býva súčasťou dodaného tovaru.

8. Reklamačný poriadok
Kupujúci je v prípade reklamácie povinný písomne informovať predávajúceho. V takomto oznámení prosím čo najpodrobnejšie popíšte dôvod reklamácie. My vás do troch pracovných dní budeme informovať o ďalšom postupe vo vybavovaní reklamácie. V ostatnom sa reklamácie riadia platnými zákonmi, najmä Zákonom na ochranu spotrebiteľa.

Dodávateľ poskytuje záruku na akosť a úplnosť dodávaného tovaru. Na všetok tovar objednaný prostredníctvom e-shopu je poskytovaná záručná lehota jednotlivo špecifikovaná u výrobku. Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru. Záručná lehota sa predlžuje o dobu po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.
Prevzatie tovaru, jeho zaplatenie a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu.

Tovar, ktorý je dodávaný v demontovanom stave, je potrebné skompletizovať podľa priloženého návodu. Ak nebude pri kompletizácii dodržaný postup podľa návodu, nemožno uplatňovať reklamáciu tovaru. V prípade, že je nutné doručiť reklamovaný tovar na opravu u dodávateľa, je nutné tento tovar dopraviť vo vyhovujúcom obale, najlepšie v originálnom. Ak nebude tovar pri preprave dostatočne chránený, tak dodávateľ nie je povinný reklamáciu uznať. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej doručenia. Reklamáciu je možné uplatniť len v prípade kompletnosti tovaru.

9. Ochrana osobných údajov
Prevádzkovateľ obchodu sa týmto zaväzuje, že osobné údaje nepoužije na iné účely, než je plnenie objednávok. Najmä sa zaväzuje, že tieto údaje neodovzdá tretej osobe pokiaľ mu to nebude prikázané zo zákona.

10. Ostatné dojednania
Zaslaním objednávky prostredníctvom e-shopu zákazník akceptuje vyššie popísané Obchodné podmienky.
Vyhradzujeme si právo technických zmien v popise tovaru. Technické údaje k výrobkom sú preberané od výrobcov alebo distribútorov , naša spoločnosť neručí za ich správnosť. Hoci sa maximálne snažíme udržiavať všetky údaje o výrobkoch aktuálne, tak sa môže stať, že výrobca vykonal nejakú menšiu technickú zmenu, bez toho, aby nám to oznámil.